Dysleksi

Dysleksi

Dysleksi er en språkbasert lærevanske og betyr direkte

oversatt fra gresk ”å ha vansker med ord”. Ofte brukes begrepet dysleksi synonymt med ”spesifikke lese- og skrivevansker”. Dysleksi kan være arvelig betinget.


Et tidlig tegn på dysleksi kan være problemer med å forstå rim eller lytte ut første og siste lyd i ord. Ved skolestart kan eleven ha problemer med å lære bokstaver og knytte bokstavsymboler til lyder. Leseutviklingen blir forsinket. På senere klassetrinn kan symptomene være dårlig leseflyt og dårlig leseforståelse. Elever med dysleksi vil vanligvis også få vansker med staving og tekstproduksjon.


Kjerneproblemet ved dysleksi er knyttet til evnen til å oppfatte og skille de minste delene i språket, språklydene (fonemene). Dette beskrives ofte som det å ha fonologiske vansker.


Dysleksi kan vise seg som:


  • vansker med å oppfatte, huske og bearbeide språklyder (fonemer)
  • vansker med å huske hvilken lyd som hører til bokstaven
  • vansker med å analysere enkeltlyder i ordene (for eksempel hvilke lyder er det i ordet sol)
  • vansker med å trekke lyder sammen til ord (høre hvilket ord s-o-l blir til)
  • vansker med å stave ord riktig


For å vurdere om en elev har dysleksi skal eleven ha gjennomgått en helhetlig utredning i samarbeid med PPT eller andre kvalifisert fagfolk. Med dette menes at kartleggingen inkluderer kognitive og språklige områder, og ikke minst tiltaksutprøving.


Elever med dysleksi har behov for spesiell tilrettelegging i skolen, både for å bedre leseferdigheten og for å hindre at lesevanskene går ut over læring, motivasjon og selvfølelse.Jeg utfører dysleksiutredning, og har kort ventetid. Ta kontakt!

Gry Marie Norstrand

Logoped MNLL

Tel: 467 83 906

Mail: post@logoped-mgn.no

NO 3274 Larvik


Org.nr 911674629